Εκδηλώσεις - νέα:

Ανακοίνωση - Πρόγραμμα ημερίδας Ηράκλειτος ΙΙ

Εισαγωγή

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα του προγράμματος «ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ» του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το Πρόγραμμα ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ πραγματοποιείται στα πλαίσια του 4ου Στρατηγικού Στόχου «Ενίσχυση του ανθρώπινου ερευνητικού δυναμικού μέσω της υλοποίησης διδακτορικής έρευνας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος (Ε.Π.) «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», το οποίο αποσκοπεί στον εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας μας και στην αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα. Αφορά στην υποστήριξη εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών από υποψήφιους διδάκτορες, οι προτάσεις των οποίων εγκρίθηκαν μετά από αξιολόγηση. Απώτερος σκοπός της ιστοσελίδας η διάχυση - επικοινωνία των αποτελεσμάτων του έργου, αφενός στους άμεσα ενδιαφερόμενους - φοιτητές, ερευνητές, μέλη ΔΕΠ, αλλά και στο ευρύτερο παραγωγικό - κοινωνικό σύνολο. Το Πρόγραμμα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ).


Περισσότερα