Σιντόρη, Αλεξάνδρα

Πακέτο Εργασίας: 
ΠΕ1.15: «Ανάλυση της διαδικασίας λήψεως αποφάσεων με πολλαπλούς στόχους. Η περίπτωση των προβατοτροφικών εκμεταλλεύσεων της Ηπειρωτικής Ελλάδας»
Επιβλέπων: 
Τσιμπούκας Κωνσταντίνος
Όνομα: 
Αλεξάνδρα
Επώνυμο: 
Σιντόρη