Έρευνα

Στα πλαίσια του προγράμματος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και συγκεκριμένα στο ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΤΟΥ Γ.Π.Α ενεκρίθησαν 16 Χρηματοδοτούμενες Διδακτορικές Διατριβές.

Χρονική Διάρκεια εκτέλεσης φυσικού αντικειμένου: 01/09/2010 - 30/10/2015

Στις επόμενες σελίδες μπορείτε να δείτε πληροφορίες ανά Τμήμα σχετικά με τις Διδακτορικές Διατριβές που υλοποιούνται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών στα πλαίσια του Προγράμματος, καθώς και τις Δημοσιεύσεις / Ανακοινώσεις που έχουν επιτευχθεί.
ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ ΙΙ