Τσαμαϊδή, Δήμητρα

Πακέτο Εργασίας: 
ΠΕ1.13: «Επίδραση της αζωτούχου λίπανσης, της εποχής σποράς και της καταπόνησης στην ανάπτυξη, στην παραγωγή, στην ποιότητα, και στη μετασυλλεκτική συμπεριφορά του άνηθου (Anethum graveolens L.)».
Επιβλέπων: 
Πάσσαμ Χάρολντ
Όνομα: 
Δήμητρα
Επώνυμο: 
Τσαμαϊδή